Stichting Psycho-social weak support
/

kleine stichting voor het goede doel

 


Beleidsplan van de Stichting Psycho-socialWeak Support te Rotterdam

Op 9 november 2016 is opgericht de Stichting Psycho-social Weak Support met als doelstelling de bestrijding van armoede en de meest kwetsbare groepen , zoals jongeren met een verstandelijke beperking in brede zin te ondersteunen.

Het hier gepresenteerde beleidsplan van de Stichting beschrijft de manier waarop men binnen de Stichting wil werken aan de doelstelling en  aan de werving van geldmiddelen. Verder wordt hierin beschreven hoe het vermogen in de Stichting zal worden opgebouwd en beheerd.

De taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden en andere medewerkenden worden aangegeven , waarbij de Stichting geen winstoogmerk nastreeft.

De antecedenten en achtergrond van de bestuursleden wordt omschreven .

Voor de toekomstige projecten wordt een algemene omschrijving opgenomen met een overzicht van de prognose van de baten en kosten voor het eerste boekjaar 2017.

Visie en Missie

 

Visie :

Een menswaardig leven  en ondersteuning voor kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen in Kameroen en in Nederland voor mensen met psychosociale problemen.

Een systematische en integratieve manier van  hulp aanbieden , een persoonsgerichte/oplossingsgerichte hulp aan geestelijk gehandicapte/dakloze kinderen, jeugd , gezinnen, volwassenen en ouderen met psychosociale problemen steun bieden op vrijwilliger  basis .

Missie:

Mensen met psychosociale problemen  vallen buiten het netvlies in Kameroen. Deze mensen vallen onder de radar, ze zijn onzichtbaar in Kameroen.  Deze kwetsbare groepen  lopen een verhoogd  risico op allerlei sociale problemen; kinderen prostitutie, school uitval, lid worden van een criminele bende, ten prooi vallen van mensensmokkel/mensen handel  ,  analfabeetisme, dakloosheid, pogingen gevaarlijk oversteek (met kleine rubber boten) naar Europa.

Stichting psyco-social weak support wil deze kwetsbare groepen op het netvlies brengen, onder de aandacht brengen, de risico’s voor hun  verminderen  door concrete hulp te bieden , psychosociale ondersteuning en educatie/vakopleiding.  De mensen versterken,  zodat ze op eigen benen kunnen staan al dan niet met beperkte begeleiding. 

Werkzaamheden van de Stichting

Voor de werkzaamheden in Nederland zullen vrijwilligers worden ingezet. Deze vrijwilligers worden geworven met behulp van vrijwilligerswerkrotterdam.nl of via andere soortgelijke organisaties.       Voor onze Stichting worden vrijwilligers ingezet om te assisteren bij het organiseren van evenementen. Het bestuur zal de samenwerking met  kleine lokale Stichtingen in Kameroen bevorderen en ook hiervoor ter ondersteuning zo nodig vrijwilligers inzetten.

Toekomstige projecten van de Stichting 

Project Happy Healthy House

Een voedselbank in Mamfe en omgeving.  Hierdoor krijgen kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaande  volwassenen met psychosociale problemen die in extreme armoede leven of dakloos zijn rauw eten uitgedeeld. In het begin 1 x per maand. Het streven wordt 1 x per week als er genoeg geld is om eten te kopen.

Heel veel kinderen en volwassenen lijden aan ondervoeding en gewoon honger. Ze krijgen niets te eten voor een dag of een paar dagen. Die mensen zijn niet gelukkig en worden gemakkelijk ziek.   Hun weerstand is slecht tot zeer slecht.

Door het tekort aan eten zijn ze makkelijk prooi voor allerlei criminelen en criminele activiteiten. Deze criminelen halen de mensen makkelijk over, om ze hun handelingen te laten doen in ruil voor eten. Bijvoorbeeld lid worden van een criminele bende of kinderen als prostitués laten werken. Meisjes al vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Project Farm of Hope 

Een biologische boerderij in Mamfe en omgeving van voornamelijk kippen. Voor diversiteit varkens, eenden en geiten.

In deze boerderij zou mensen met psychosociale problemen werken; ex-kinder prostitués, daklozen, licht verstandelijk gehandicapten, mensen woonachtig op straat of  in krotten.

In deze  boerderij worden de dieren op een biologische en milieu vriendelijke  manier gehouden.    Na een leven van een jaar , twee jaar of drie jaar ,worden de dieren  verkocht voor vlees en kan een ieder kopen.

De boerderij zal worden voorzien van een eigen klein slagerij met opslag mogelijkheden voor de geslacht vlees.

Deze dieren groeien op een natuurlijk manier met veel ruimte. Een kip/eend  komt voor de slagerij pas na een jaar of twee  . Geiten en varkens voor vlees na twee jaar of drie jaar leven.

Op deze manier kan de boerderij zichzelf financieel onderhouden. Waardoor op den duur de boerderij  steeds minder afhankelijk wordt van financiële steun van buiten.

Het is de bedoeling dat de biologische boerderijen  de ruggengraten zullen gaan worden  van stichting psycho-social weak support en werk en inkomen te genereren voor de doelgroep. 

Project Hope in school 

Een project in Mamfe  en omgeving waarbij kinderen van ouders  met psychosociale problemen die uit de basisschool zijn gevallen, worden opgespoord , en geholpen om hun basis school af te maken. Stichting psych-sociale weak support betaald  uit de basis educatiefonds , het schoolgeld, zorgt voor financiën voor de nodig uniformen en boeken.  En ook de kinderen en hun familie blijven opvolgen . Zodat de kans te blijven op school en het afronden van groep 8 met een certificaat hoger wordt.

Ook in dit project krijgen de kinderen van ouders met psychosociale problemen en kinderen die zelf psychische problemen hebben de kans om een vakopleiding te doen zodra ze klaar zijn met basisschool.  Deze doelgroepen bevinden zich nu vaak in een vicieuze cirkel van armoede waardoor de basisschool niet wordt afgemaakt. En van een beroepsopleiding is er geen sprake.

Project hope in school kan daar verandering in brengen.

Project Happy Youth Kameroen

Bij dit project krijgt de jeugd in Mamfe en omgeving culturele vorming en ondersteuning in de vorm van muziek, dans en verhalen-vertellen.  Door de overheersende armoede zijn de ouders of volwassenen hard bezig met hard werken te overleven van dag tot dag zodat deze doelgroep wordt verwaarloosd. Maar de cultuur gaat ook ten onder. Want de Afrikaans cultuur wordt over gedragen door samen te doen en te ervaren.

Maar dat wordt al de laatste eeuw heel weinig tot niet gedaan met alle gevolgen.  Door de middelen weer te beschikking te stellen ; een ruimte, drums, drinkwater, non alcoholische dranken, materialen nodig voor bepaalde soort dansen.

Project Happy Youth  Nederland

In dit project zou stichting psycho-social weak support de culturele overdracht en vorming aan Kameroense  kinderen die hier in Nederland zijn geboren en opgroeien, promoten, organiseren.      De culturele identiteit onder deze doelgroep aanwakkeren. Een sterke identiteit geeft en vergroot zelfvertrouwen en geeft innerlijk rust.

De Kameroense kinderen geboren in Nederland vallen tussen wal en schip wat cultuur betreft.  Opgroeien  met ouders die zelf in Afrika zijn opgegroeid biedt deze doelgroep noch voor de Nederlandse cultuur noch voor de Afrikaans cultuur houvast.

Dit helpt het zelfbeeld niet en maakt jongeren onzeker.

Werving van de benodigde gelden voor de Stichting 

Donaties

Naast persoonlijke donaties van mensen die het werk van de Stichting een warm hart toedragen. De mensen zullen vooral via Sociale Media kennis kunnen nemen van het werk van de Stichting en ook contact met de Stichting direct kunnen onderhouden.

Subsidies

Bepaalde taken kan de Stichting in samenwerking met Non-Profit Organisaties (NGO’s) of met overheden uitvoeren, waarvoor subsidies beschikbaar worden gesteld. Een deel van de kosten in de Stichting kunnen met deze subsidies worden betaald.

Beschikking vermogen en beheer van het vermogen van de Stichting

Functiescheiding in het bestuur

Het bestuur kent een voorzitter en een secretaresse/penningmeester. Voor betalingsverkeer hanteert het bestuur het 4 ogen principe waardoor gelden alleen na controle door beide bestuurders kunnen worden besteed aan de doelstelling van de Stichting. De bestuurders verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en maken jaarlijks een financieel verslag waarin de inkomsten en uitgaven van de Stichting  worden verantwoord.

Beschikking over het vermogen van de Stichting

Zodra de donaties, subsidies en binnenkomende gelden de kosten te boven gaan ontstaat er vermogen binnen de Stichting. Het bestuur zal dit vermogen aanwenden voor de doelstellingen.

Het bestuur zal van de inkomsten en uitgaven  , van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles inzake de werkzaamheden van de Stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie voeren en de hiertoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (ook digitaal) op zodanige wijze bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

Beheer van het vermogen van de Stichting

Het vermogen bij oprichting was € 600 , waarvan de Stichting de kosten van de oprichting en de website heeft betaald. Nieuw ingebracht vermogen zal besteed worden aan de doelstelling. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding, slechts de kosten die zij in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs maken zullen worden vergoed.

Kostenstructuur van de Stichting

Het streven is zoveel mogelijk alle inkomsten te besteden aan de doelstelling.

Van de inkomsten en uitgaven alsmede de vermogenstoestand wordt een deugdelijke administratie bijgehouden, waarbij de jaarrekening wordt samengesteld met behulp van een externe administrateur.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen ;

Mevrouw P. Ojong Tanyi benoemd als voorzitter

Mevrouw E. Mbi Eyong benoemd als  penningmeester.

Mevrouw  Opoka Elizabeth benoemd als Secretaresse .